BlockTree

Author Archives: Tung Tran

Thông báo hợp tác: BlockTree – NMKR – Eastern Townhall

Trong khi thế giới đang tìm kiếm các giải pháp về phát triển bền vững, thì Blocktree đã xuất hiện với vai trò là người tiên phong đổi mới. Tận dụng ưu điểm của công nghệ Blockchain, Blocktree kết nối những Người trồng rừng và Nhà tài trợ trong một hệ sinh thái kỹ thuật […]

Partnership Announcement: BlockTree – NMKR – Eastern Townhall

In a world fervently seeking sustainability, BlockTree emerges as the pioneer of transformative change. This blockchain marvel seamlessly brings together Planters and Sponsors within a digital ecosystem, driving afforestation leaps ahead through the groundbreaking concept of NFTs on the Cardano blockchain. With saplings and unwavering commitment, Planters plant the seeds of a luxuriant tomorrow. Environmentally […]