BlockTree

Category Archives: Uncategorized

Thông báo hợp tác: BlockTree – NMKR – Eastern Townhall

Trong khi thế giới đang tìm kiếm các giải pháp về phát triển bền vững, thì Blocktree đã xuất hiện với vai trò là người tiên phong đổi mới. Tận dụng ưu điểm của công nghệ Blockchain, Blocktree kết nối những Người trồng rừng và Nhà tài trợ trong một hệ sinh thái kỹ thuật số, thúc đẩy hoạt động trồng rừng phát triển vượt bậc thông qua một ý tưởng đột phá về sử dụng NFT trên chuỗi khối Cardano. Với sứ mệnh phủ xanh các vùng đất, Người trồng rừng thực hiện trồng cây vì một tương lai tốt đẹp. Các nhà tài trợ có ý thức về […]

Partnership Announcement: BlockTree – NMKR – Eastern Townhall

In a world fervently seeking sustainability, BlockTree emerges as the pioneer of transformative change. This blockchain marvel seamlessly brings together Planters and Sponsors within a digital ecosystem, driving afforestation leaps ahead through the groundbreaking concept of NFTs on the Cardano blockchain. With saplings and unwavering commitment, Planters plant the seeds of a luxuriant tomorrow. Environmentally conscious Sponsors, ignited by eco-awareness, are furnished with evidence of tree planting’s existence through NFTs, enhancing trust and proactive tracking of their afforestation endeavors. BlockTree’s audacious aim is to NFT a million trees by 2025—a tangible testament to the community’s unwavering commitment to the environment. In this symphony of nature and technology, a virtual-actual forest […]