BlockTree

나무를 심다
치유의 어머니 지구

연결 기술 플랫폼
재배자 그리고 기증자 tại Châu Á.

다음으로 프로젝트에 참여

아래로 스크롤하여 자세히 보기

BlockTree를 선택한 이유는

BlockTree는 스폰서와 플랜터 간의 신뢰, 투명성 및 감독을 보장하기 위해 NFT 인증 기술을 적용하는 아시아의 선구자입니다.

또한 BlockTree는 식재 현장에서 데이터를 수집하는 것부터 리소스를 최적화하고 실시간으로 파트너에게 직접 데이터를 전송하는 데 이르기까지 완전한 도구 세트를 갖추고 있습니다.

Cardano는 동료 심사를 거친 과학적 연구(P2P 검토)를 기반으로 설계되었기 때문에 BlockTree가 데이터를 저장하기 위해 선택한 블록체인이며, 시장에 있는 다른 블록체인 플랫폼에 비해 최고의 보안, 지속 가능성 및 확장성을 가지고 있습니다.

블록트리의 이야기

조림은 기후 변화가 지구에 미치는 심각한 영향을 줄이기 위해 모든 국가에서 매우 시급한 작업입니다.

많은 개인과 조직이 조림에 기여하기를 원하지만 자금이 올바른 목적으로 사용되고 있는지 확인할 방법이 없습니다. 따라서 조림의 신뢰성과 사전 예방적 모니터링을 향상시킬 수 있는 솔루션이 필요합니다.

BlockTree는 블록체인 기술과 NFT를 적용하여 아시아의 산림 재배자와 기증자를 연결하여 "녹색 나무를 기르고 어머니 지구를 치유"하려는 열망을 가진 플랫폼입니다.

BlockTree는 NFT를 위해
2025년까지 100만 그루의 숲

Tiên phong ứng dụng công nghệ Blockchain
để tạo ra giải pháp trồng rừng minh bạch, tin cậy
và tăng cường khả năng giám sát.

블록트리의 솔루션

1 단계

BlockTree kết nối Nhà Tài Trợ và Người Trồng Rừng, đồng thời thực hiện các công tác xác minh tại điểm trồng dự kiến.

2 단계

Người Trồng Rừng sử dụng ứng dụng của BlockTree để thu thập dữ liệu tại điểm trồng và cập nhật các diễn biến về cây trồng, diện tích được phủ xanh v…v…
Dữ liệu này sẽ được đưa lên mạng Blockchain để đúc thành các NFT.

3단계

NFT được lưu trữ và phân phối tới các địa chỉ ví của những bên liên quan để cập nhật hoặc truy xuất bất cứ khi nào.
Các NFT này cũng có thể được trưng bày như những bằng chứng về tác động tích cực mà họ đã tạo ra trên các tài khoản mạng xã hộicủa mình.

천 마일의 여정도 한 걸음부터 시작됩니다. BlockTree는 여러분과 함께 지구를 녹색으로 만들기 위해 최선을 다하고 있습니다.

파트너

BlockTree – NFT 100만 그루의 숲 나무가 이 지구를 보호하기 위해 손을 잡으려면 여러분의 도움이 필요합니다!

기술 플랫폼

지원 기금

project catalyst full logo

산림녹화단체

Tài khoản thiện nguyện MBBank

BlockTree giúp hoạt động CSR
tạo ra nhiều tác động tích cực

Doanh nghiệp có thể trích doanh thu từ một sản phẩm được bán ra để góp vào quỹ trồng rừng giúp chống biến đổi khí hậu và tạo thu nhập cho người dân địa phương.

Các dự án trồng rừng đã thực hiện

BlockTree xin chân thành cảm ơn các tổ chức, doanh nghiệp đã đóng góp ngân sách trồng rừng, cùng chung tay để chống lại biến đổi khí hậu.

Catalyst

project catalyst full logo

Forest Link

logo-forest-link (1)

IAG Academy

An Lạc Ecofarm

Báo chí nói về BlockTree

Trồng một cây xanh, chữa lành đất mẹ

Tấm “hộ chiếu công nghệ”

제품 로드맵

Q3 2022

Subtract

MVP

  • 화분 모바일 앱
  • 스폰서 포털

Q4 2022

Subtract

재배자 권한 부여

  • 화분 계획 포털

Q1 2023

Subtract

지역 사회 참여

  • 토큰 지갑

Q2 2023

Subtract

사용자 경험 향상

  • 최종 사용자를 위한 기본 앱
  • 실시간 포털 지원 보고